Техничка способност


Техничка способност

Макохемија АД Скопје располага со:

● погон за производство на средства за хигиена,

● погон за индустриски детергенти,

● можност и контрола на припрема на сите видови концентрации од суровини на лагер,

● сопствен магацински простор во површина од 10.000 м2, регистриран и опремен по стандарди кои се неопходни за вршење на нашата дејност,

● подземна бункерска просторија во површина од 350 м2 за чување на опасни и запаливи материи (истата ги исполнува сите услови кои се пропишани за складирање),

● 2 полиестерски цистерни од 50 м3,

● 2 полиестерски цистерни од 10 м3,

● 2 полиестерски цистерни од 5 м3.Кадровска опременост

● Постојан број на вработени: 9 лица.

Макохемија АД Скопје е составена од менаџерски тим на професионални и стручно образовани кадри, систематизирани во секторот за Управување и раководење со Друштвото.