За нас - Одбери наслов


Основни начела во работењето

● Задоволство на купувачите:

● Ние верувме дека нашите луѓе се највредено богатство.

● Негување на коректни деловни односи со квалитетни добавувачи.

● Процесниот пристап во нашето работење.

● Пристојна профитабилност.

● Постојано подобрување.

● Постојано мерење, анализи и преиспитување.

● Квалитет на производите и водење посебна грижа за животната средина.

Политика за квалитет

Вработените во Макохемија АД се свесни, ја разбираат и спроведуваат Политиката за квалитет преку активности и залагања за остварување на зацртаните цели и задачи за добивање квалитетни, ефикасни и безбедни производи и намалување на загадувањето на воздухот и водата, заштита од бучава и намaлување на отпадот.